ori bileti nicashi

Monday 21 December 09 07:57
yvelas girchevt rom waikitxoot.. damijeret mogewonebat.. albat...  :))im diliTac damagvianda..maRviZaram rom dareka, zustad 10 wuTi aklda 9saaTs ..kiviliT wamovxti loginidan.." damagvianda... "abazanaSi iseTi siswrafiT Sevqandi da gamovqandi, meTviTon Tavbrudamexva.. Tma ra Tqma unda, arc ki gamiSria, ise Sevikari, Cavicvi,erTi-ori dagamovvardi..quCaSi Cemi meezove sare Semxvda..gamarjobis mere, wamikiTxa 10 wuTiani leqcia, rom aucileblad meningiti damemarTeba Tu ar gadaveCvie sveli TmiT siaruls.. me gavuRime da davemSvidobe – : "sanam meningiti damemarTeba, samsaxuridan gamagdeben Tu droze ar mivedi, exla ar mcalia, da eg Tema rom davbrundebi , mere ganvavrcoT-Tqo.." – vuTxari.taqsi gawyda..gadavirie...Zlivs gavaCere da Cavjeqi..samsaxuramde vismendi msoflioSi yvelaze lamaz simRera " mokle kabas " .. es "RvTis risxva" melodia 28-e jer rom daiwyo , Zalian vTxove mZRols,"Tu SeiZleba , magnitofoni gamorTeT-Tqo.."sagiJeTSi var dilidan...samsaxurSi 5 saaTi vimuSave, 3 saaTi telefonze viWorave da erTi saaTivsvi Cemi usayvarlesi rZiani yava..6 saaTze ankam damirekaexla ar Tqva rom ar ici...ra? – gavikvirve memarTla ar ici?ra ar vici?auuu, prosta rogor ar ici.. – giJiviT gaicina ankamankaaa, ra iyo , mTvrali xar?mTvrali Sen xar.. is biWi Camovida, SarSan ladukas da ninis qorwili rom gadauxada, ladukas megobari, viRac.. milioneri.mere? – vupasuxe mSvidadra mere, fexebze mkidia, unda gagacno..anka , kai raaa, ar SemiZlia ukve Seni atana..ara, ra, ... umaduri xar, aba ra xar,.. – seriozulad gewyina Senratom var umaduri, ra ginda.?sad xar exla?gamovdivar..Zalian kargi, pirdapir CemTan amodi...au, baseinze mivdivar – ar davfiqrdi, ise mogatyue mebaseinze xval wadi, sul marto varT me da nuca.. daTo 3 dRiT baTumSi wavida samsaxuridan, midi ra..iseTi xmiT mTxove, uari veRar giTxari, ufro nucas xaTriT, Torem, Sen 23 welia giyureb da ukve veRar gitan... Tan zustad vici, ra dReSic unda Camagdo...ase ici yvelaferze, sakmarisia, rame aiCemo ..  kari iseT formaSi gamiRe, rom gamecina..nucas fafa gesva saxeze, fexebze, Tmebze..ras vgavar ara? – mkiTxe da gagecina..Zalian momwonxar , fafa gansakuTrebul xazs usmevs Sens garegnobas..ekaife, ici viis?orives gagvecinanucas ise gauxarda Cemi danaxva, sixaruliT kinaRam fafa TefSianad gadasansla …..adre ver moxvedi? – mkiTxa gadaRlilma ankam – 2saaTia yiraze vdgavar,ori lukma rom SeWamos..bavSvTan urTierToba unda icode.. ! – vTqvi amayad .Sen xom ZiZad xar dabadebuli, ra ! – gamexumre Sennuca loginSi CavsviT , saTamaSoebi CavuyareT da magidas mivujeqiT..momismine.. – daiwye Sen – marTla Zalian kargi biWia.. ladukasTan megobrobs didi xania.. qorwilic TviTon gadauxada da parizSic man gauSva ..mokled ra, rogor ar gaxsovs, simpaTiuria, Savgvremani, kargad Cacmuli, qorwilSi gvian rom movida.. muqi lurJi pijaki ecva, "dazagruli"....ar maxsovs..imas axsovxar da Zalian unda Seni gacnoba...viRac siri iqneba , xom vici.. - giTxari siciliT – qorwilis diski naxa da movewone , ueWveli...qorwilidan axsovxar, degenerato, ra diski , ris diski ?.. Zalian magari biWia, sazRvargareT cxovrebs didi xania .. ar dagRala qarTulma goimobam da mariaJobam ?ra hqvia? – gkiTxe gulgriladZimka ." Zimka " ra saxelia... – cxviri avibzue mera gindaaaa? – aRSfoTdi Sen..ra gvaria?Zimka "gruzinskis" eZaxian.. gvari ar vici..xo giTxari, viRac siri iqneba-Tqo - isev gamecina me – me iq simpaTiuri aravin ar maxsovs.ra gemaxsovreba, guga ver moiSore mTeli saRamo... – damcine SenmTvrali gugas gaxsenebaze, gamaJriala...abaaa, ra dRe iyo.. – gameRima mec.. - magidis qveS vemalebodi bolos.. gadamria.. welSi gadamamtvria imdeni macekva..iseTi isteruli sicili agvityda orives, nucas SeeSinda da tirili daiwyo....mokled ar wamoxval, xom ?sad? – gkiTxe gakvirvebulma da yavis Wiqa davayirave.ninisTan..ara – vTqvi amayad, - Zalian mezareba, am gacnobebs ver vitan, cota megoimeba .. egre, Sen zukas megobarsac ase aqebdi da mere aRmoCnda, rom ise apaTologebda, sakuTar dedas esroda iaraRs,kai ra, daujere ninis – gewyina Senegrea xo.. – ar vwynardebodi me – esec viRac maniaki aRmoCndeba da mere yelgamoWrils mipovniT sadme, kanaoSi.. ankas saxe moeRrica am suraTis warmodgeniT..ar ggonia, rom fantastikebis yurebas Tavi unda daanebo? sul gadairie, xom xedav – miTxra SeSfoTebulmamorCa, wavedi, aRar mcalia..geubnebi, wavideT da Tu ar mogewoneba, cxovrebaSi aRaravize aRar SegWam..SenTavs vficavar , Zalian mezareba , marTla, moikiTxe Cemgan eg "al kapone" da sxva dros gnaxavs, exla ar scalia-Tqo – gadaeci..saSineli gogo xar, Zalian kargi Tu ar modixar, mainc ar moewonebi egeTi autaneli xasiaTis patroni.. marto erTi maTraxi Sens Wkuaze moyvanas unda ..kai, mec miyvarxar, - gagiRime , nuca Cavkocne da kari gavikete.. quCaSi iseTi siTbo iyo, cota bodiali mominda...Aaxla yvelaze Zalian minda, rom mecvas rame QWreli sarafani, mekeTos didi Savi saTvaleebi, mexuros mwvane lamazi qudi , viyo aeroportSi , mqondes ori didi Cemodani 3 - 4 milioniT, da erTi gzis bileTsvyidulobde nicamde , bodiali Sen mere unda naxo.. oRond, minda sul marto wavide, ai, ese, upatronod... principSi, raRa patroni minda 3 – 4 milionis patrons : )auuuu, marTla Zalian minda : )))))) marto wasvlas sxva muRami aqvs.warmovidgine, marto ras Cavatareb nicaSi da suleliviT gamecina..  samsaxuridan mivlinebiT baTumSi miSveben..xo, magaria? nicaze fiqris mereaWara .. Tan maisSi...   saocaria es cxovreba ra..warmoudgeneli ambebi xdeba..vgiJdebi mivlinebebze, magram – sazRvargareT..baTumi, isic gazafxulze, cota mosawyenia..Tan ise wamovedi Tbilisidan , gugas gamovepare..xom arseboben adamianebi, romlebsac mSobliuri ena ar esmiT..zixar da wlebis manZilze elaparakebi, magram.. mainc ar iSlian Tavisas ...ai, aseTi adamianebis kategorias ekuTvnis guga..pirovneba, romelsac 29 wlis miuxedavad, 3 wlis bavSviviT unda esaubro, rame rom Seagnebino…..me, piradad, valokordinis 30 wveTian xsnars vsvav, wyobidan rom ar gamovide da isterika ar davimarTo..guga iseTi biWia, romelsac sityva "ara" ar esmis.. bavSvobidan Cemiubnelia da , simarTle giTxra , atana aRar maqvs misi, ise mabezrebs Tavs..mokled.. ra dros gugaa.. : ).... yvelaferi, rogorc yovelTvis iqidan daiwyo, rom Zalian mSioda..ufro swored , rogorc yovelTvis ki ar mSioda...rogorc yovelTvis iwyeba xolme,ise daiwyo...erTi Cveulebrivi DdRe iyo, an ar iyo Cveulebrivi dRe da me viyavi Cveulebriv xasiaTze ... : ) mokled gansakuTrebuli araferi xdeboda.. vatarebdi mivlinebis nacrisfer dReebs baTumSi.. ar vpasuxobdi gugas zarebs, vcxovrobdi Zalian lamaz sastumroSi da viTvlidi dReebs TbilisSi wasvlamde..ufro gamixardeboda, baTumSi dasasveneblad rom wavsuliyavi,Tundac isev marto daTundac isev maisSioRond 12 ucxoeli (estoneli) ar Semoetena Cems ufross,Tormeti ormoc wels gadacilebuli daTormetive qali!RmerTo..albaT warmogidgenia, ra dReSi viyavi..sauzme, sadili, Sexvedra,sauzme, Sexvedra sadili..da ase dausruleblad…..Cveni sastumros foieSi 3 dRea erTsa da imave dros, anu me rom nomridan Camovdivar im dros - erTi biWi mxvdeba, yavis WiqiT da mzis saTvaliT xelSi..Zalian momwons, ratom ar vici..didi araferi biWia, magram aris masSi raRac,. zustad ar vici ra , magram raRac, rac mizidavs….. an arc mizidavs, magram maiZulebs Tvali ar movaSoro..yvelaze metad misi sxeuli momwons…..Zalian lamazi sxeuli aqvs..Wkua meketeba kacis mxrebze..lamaz, navarjiSeb mxrebze…..zustad aseTi mxrebi aqvs am biWs da ..acvia yovelTvis Tavisuflad, arc gamopranWulia, arc sportuli.. raRac SuaSia ,..ketebi, Ria feris perangi da Cveulebrivi levisis muqi lurji jinsi..ufro imitom vaqcev yuradRebas, rom TviTon absolutur ignors mikeTebs.. :)ar vici, albaT pidarastia... Torem rogor SeiZleba me yuradReba ar momaqcio.. : ) ?viRac biZasTan erTad vxedav sul.. is biZa invalidia, savaraudod xerxemlis problema aqvs da invalidis skamiT dahyavs am pidarasts.. :)ar vici, ase ra axarebT..ramdenjerac vnaxe, imdenjer igudebian siciliT,Zalian mSurs rom vuyureb... ise gamovSterdi Cemi umarilo Tormeti ucxoelis yurebiT .. da devniT.. , rom...xoda, rogorc vambobdi,yvelaferi iqidan daiwyo, rom Rame cudad meZina..dilis 8saaTze gameRviZa , Zalian mSioda, vifiqre Caval da adamianurad SevWam-Tqo..Tma arc damivarcxnia.... pirdapir sveli Sevikari da limnisferi xalaTi Semovixvie.. ..sastumros restorani carili iyo,...fanjrebis mxares magidans mivujeqi...rZiani yava ,karamelis namcxvari SevukveTeda sigarets movukide...nafazi davartyi da kinaRam gadamcda sigareti.. roca invalidis skami da Cemi ketebiani biWi davinaxe.." mokled ra..erTaderTxel var Cveulebriv formaSi da mainc da mainc exla..."meniuú avifare saxeze da Sevecade seriozuli saxe mimeRo..."bedi ar maqvs ,zustad Cems win magidas miusxdnen...odesme saxidan xom movixsni am menius ? ase rodemde vijdebi... " ?oficiantma yava momitana da meniu amacala..…..Cems win vxedav marto ketebiani biWi zis da eweva.. invalidi arsad ar Cans...es ki isea garTuli, rom arc miyurebs..rogorc yovelTvis,…..xoda Zalian kargi.. miTumetes..iqneb verc SemamCnios...ketebianma sigaretis kolofidan mzera Cemze gadmoitana... da mSvidad gaagrZela moweva.. mec mSvidad vagrZeleb mowevas..is me miyurebs..me zRvas..: )dro gadis..me zRvis yureba mbezrdeba...ketebians Cemi – ara :)Semovbrundi da mzera gavuswore...mzera hqonda raRacnairi, ....ucnaurad sasiamovno :)gameRima...ketebiansac gaeRima :kargad gamoiyurebi!batono ? – yurebs ar davujere meeseTi ufro saintereso xar.."eseTi", rogori? – instiqturad gamecina mesada – miTxra man da Rrma nafazi daartya..madlobT – davimorcxve me da uxerxulobisgan xalaTi gaviswore..arafris – gaeRima mas.. – sad arian Seni qalebi?jer sZinavT da me dro vixelTe.. - gaviRime ufro mokrZalebuladkargi giqnia.. mec cota visveneb.. SemWama am kacma..ar vici, ra vuTxra da isev viRimi..yvelgan SeiZleba davyvebode?- - aRSfoTebiT ganagrZo manvinaa is kaci Tqveni? – ver davmale cnobismoyvareoba meme misi momvleli var..yava gadamcda da xveleba amityda.. " mamaCemma rom gaigos, pidarast beibisiter-biWTan daviwye siaruli, Tavisi xeliT damaRrCobs" –gavifiqre CemTvisxo, SviliviT vuyvarvar da ar miSorebs gverdidan ukve 5 welia..marTla ? – vikiTxe me sinanuliTxo, magram ra izam, ver vtoveb..warmomidgenia...Sen? didi xania aq xar ? – ikiTxa manara.. 4DdRea.. seminarebi tardeba ,... da ..mosawyenze mosawyeni situacia.. – miTanagrZo ketebianmaxo.. gadamries.. – gaviRime memgoni cota uxerxulia am magididan mag magidaze rom gesaubrebi da Cems magidaze rom gadmoxvide, xom SeiZleba? – mkiTxa zrdilobianad man..me – "ra problemaa "- meTqi vuTxari da Cemi sigaretiTa da yaviT gadavedi..profesiiT ra xar? – dainteresda ketebianiTarjimani..me eqimi..kai ! ? – ar davijere memarTla, qirurgi var.arada, ar getyoba – ar davmale merogor unda metyobodes ? maincdamainc TeTri xalaTiT da lancetiT unda viaro?oroves gagvecinaSen rodemde rCebi aq ? – vkiTxe meCven albaT xval wavalT.ase male? – wamomcda uneburadmale ? – CamekiTxa is – ras ambob, erTi Tvea aq var.. Tan Zalian bevri saqme damigrovda..aaaa – vTqvi sinanuliTsaRamos ras akeTeb? – mkiTxa moulodnelad..iseTs arafers.. – davibeni measeTs ? - gaecina masbolo Sexvedra 9saaTzea da albaT .. 10saaTis mere arafers..daleva giyvars?batono? –siTamamem gamaoca.dRes unda davlioT – gadamiwyvita man.kai – dabneulad vupasuxe me.kai, maSin 10 saaTze, isev aq, am magidasTan dagelodebi.kargi, naxvamdis..droebiT – gamiRima ketebianma, sigarets moukida da seriozuli saxiT gavida restornidan..  " mgoni cotas afrens es ketebiani.. – gavifiqre CemTvis – ra qirurgi, ris daleva, ra momvleli?...an ra unda Cavicva ra sainteresoa....anka gadamereva rom gaigos , viRac morigi suleli gadavikide....  Ramis 10 saaTia da mainc cxela, an me mcxela...mTeli kviraa Tvali miSterdeba rom vxedav da is saerTod ar mimCnevsexla movewone? ...gamoaStera im invalidma ... sul imasTan erTad dadis da irgvliv aRar iyureba... albaT cotas davagvianeb, rogorc qalebs gvCvevia..iyos da melodos..Tavxedi..moindoma egreve, " gadmojeqi, davlioT.."exla ijdes da uyuros saaTs…….. " 11-is naxevarze aranormalurad gamopranWuli da sunamo mipkurebuli daveSvi liftiT sastumros restoranSi...sixarulisgan saxe mibrwyinavda imaze fiqriT, rom didxans valodine da gavawvale,..saxe momerya, rodesac restorani carieli damxvda..Cvens magidaze , patara lurji sanTlidan , mousvenrad xtoda wiTeli ali..magidas mivujeqi da sibrazisgan iseTi siCqariT movwie sigareti, Tavbru damexva...gavida 10 wuTi ..."sainteresoa, ramden xans momiwevs lodini?"15 wuTi….."Tavi aseTi suleli arasdros, ar mgonebia ."..20 wuTi.." sad movedi…, ra mindoda….. " ?30 wuTi...meti lodini ukve Seuracxyofa iyo.. CanTa aviRe da gamovedi restornidan, kuTxeSi iseTi siZlieriT Sevaskdi viRacas, Tvalebidan naperwklebi gavyare.. wavbarbacdi da rom ar wavqceuliyavi,, kedels miveyrdne.. gonze mosuls , Tavidan mominda gonebis dakargva, rodesac ketebiani SemrCa xelSi...Sen Tarjimani ki ara, mgoni morbenali xar, Tan seriozuli. – miTxra man da natken Sublze xeli moisva – aseTi siswrafiT sad miqrodi, ra sainteresoa? – mkiTxa RimiliT.. - mgoni cota damagvianda.. xo ?cota ara .. – wavisisine memarTla? – ikiTxa gaocebiT ketebianma da saaTs daxeda – ui, ra dro gasula..marTlac – warbi Sevkari me...sul gadamaviwyda rom unda dagvelia… .. nomerSi viyavi da CameZina.. cotaxnis win gaviRviZe da gamaxsenda, rom dalevas vapirebdi viRacasTan erTad...mere momagonda, rom is viRac Sen iyavi, xoda, vifiqre mainc daagvianebs-Tqo da Zili gavagrZele….. mere , rogorc iqna avdeqi da gamovedi…- daamTavra siciliT ketebianma – xom ar daiRale lodiniT??me am istoriam iseT isterikaSi Camagdo, rom aRSfoTebisgan pasuxis gacemac gamiZnelda..cota daviRale ..kai , raa.. Senc daagvianebdi, zustad vici.. sul ase iciT qalebma, me ki amis atana ar maqvs, amitom yvelgan dagvianebiT mivdivar, nervebi rom ar damawydes .. ase rom bari-barSi varT – RimiliT daamTavra ketebianma da magidas mxiarulad miujda….. – dabrZandi, Tu SeiZleba..sibrazisgan mokrZalebiT gameRima da skamze graciozulad daveSvi .esec ase.. aba, ras dalev ?.. me viski minda ormagi yinuliT, Sen ?Cai, limniT..ketebianma gaocebiT Semomxedaras laparakob, ra dros Caia….. aranairi Cai.. – menius Tvali gadaavlo da omaxianad daiwyo man – arays xom svam? , - svam da davlevT bolomde... kargi... "moxito", kidev "redbuli" , arayi, Txili, nabeRlavi da jer-jerobiT sakmarisia...marto me da Sen vsvamT? – vikiTxe amdeni sasmelis danaxvazeSeSfoTeblma,- xo, ra iyo, ar gveyofa? araa problema, kidev davamateb..ketebianis siTavxedem gamaoca da isev gamecina..am wams raze fiqrob? – mkiTxa man da viskiT savse WiqaSi Cayo Tavi..amindze…- vuTxari daufiqreblad..ityuebi! – miTxra siciliTmarTla ….. – vuTxari seriozelad mewesiT Cemze unda fiqrobde – miTxra man da meore Wiqac moiyuda" loTia, ueWveli " – gavifiqre CemTvisSenze ratom unda vfiqrobde? – vkiTxe siciliTrato, cudi biWi var? – ikiTxa seriozuladra SuaSia ? – gamecina meaaa, anu Sen sxvanairi biWebi mogwons? – mkiTxa gamomwvevadsxvanairi, rogori?raRacnairi – miTxra man da sicilisgan CabJirda.." mgoni marTla afrens, is droa, male gaviparo aqedan " -gavifiqre da isev suleliviT gamecina.ara, mainc, rogori biWebi mogwons ? – ar SemeSva ketebianikacuri – vTqvi amayadkai?!!! ras meubnebi! "Svarcneigerebi" da "staloneebi" gevaseba ? – miTxra da isev isteriuli sicili autyda."stalone" ra SuaSia – gadavirie mera vici, kacuria.. ara?ara, qajuria.. – Sevicxade isevkai exla, ar Tqva , rom ar gevaseboda bavSvobaSi..ra sisulelea – aRvSfoTdi me..ki, ki!ara! – mec amityda sicili...modi, am WiqiT "stalones" gaumarjos – Tqva aRfrTovanebiT ketebianma – oRond bolomde svam, icode!kai – vTqvi da savse aryis Wiqa moviyude..yoCaR, sma namdvilad gcodnia.da ra ar vici ? – gamikvirda mesirbili – gaecina ketebiansafren..vafren ! – dameTanxma is da isev gaecina..ramdeni wlis xar? – gradusma gamaTamama : )Sen ramdenis ggonivar ? – mkiTxa gamomwvevad da Tvalebi moWuta..Seen ? – gamomcdelad Sevxede me.. - iqnebi ase ormocamde..ase metyoba asaki ? – SeSfoTda ketebianikii!ara, marTla ?marTla.. dedasvficavar, ra iyo, ra qaliviT Seicxade?ubralod ocdaaTis vxdebi male .. metis ara..ar mjera.. – viuare megeubnebi!ar getyoba !ginda giTxra, Sen ramdenis xar ? – mkiTxa ketebianma da me-9 EWiqa moiyuda.aba ?ocdaTormetis – miTxra da gadaixarxaraocdaTormetis ara, samocdaoris – seriozulad mewyina mera iyo, ra qaliviT Seicxade ? – gamimeora Cemive kiTxva da isev mokvda siciliT.Sena da.. cudad xom ar xar? – vkiTxe misi zedmeti sixalisiT SeSfoTebulmaki, rogor ara, meore boTlis smas viwyeb.. metyoba rame cudad yofnis?araferi ! - vTqvi da orive CavbJirdiT siciliT..oficintebs saxeze gaoceba daetyoT.."raRac imaze metad gamiTamamda , vidre warmomedgina.."kidev ra gainteresebs ? – mkiTxa ketebianmaar vici – mxrebi aviCeCe me..kai, maSin me gkiTxav.. oRond jer eg dalie bolomde.kai – davemorCile mesuleli ggonovar, xom?ki ar mgonia, ukve zustad vici, rom afren – vTqvi gulRiad- magari gogo xar Zalian, - movewone ketebiansmadlobT – davimorcxve meerTi problemaa marto , Zalian uJasi sunamo gasxia.yurebs ar davujere Cemi aseTi miwasTan gasworebaSe Tavxedo, "Sanelia!" – iseTi saxiT vuTxari , ketebiani gamoSterda..kai raa, eg ra miTxari..marTla...ver vitan mZafr sunebs.. – Tavi gaimarTla ketebianmame vgiJdebi..me ara..Zalian miyvars…..kai,, maSin.. exla, modi "Sanels" gaumarjos..me meti aRar SemiZlia.. – mivxvdi, rom ukve nametani momdioda.. erTbaSad amdeni sasmeli…..gamoricxulia! bolomde vsvamT, sanam ar dagveZineba, iqamde!giJi xar!var! Tan cota mTvrali!magari mTvrali – Sevuswore meTu ggonia, Sen fxizeli xar , Zalian cdebi – mokvda siciliT ketebiani..sicili amityda mecraRac mSia.. ar gSia?ara..karoCe ra, Sen "ara" - unda dagarqvaorives gagvecina.me "cezaris " salaTi aviRe, man - "steiki"..Cemi ufro gemrielia! – miTxra ketebianmaver vitan "steikss"ratom? - mkiTxa man dananebiT..xorci aberebs – vTqvi amayadketebians wyali gadascda da gaiguda siciliT..sicili amityda mec..mere cremlebi moiwminda, cota damSvidda da seriozuli saxiT daiwyo :raRac Zalian piradi rom gkiTxo, SeiZleba?ara.. – gavicine mearavin ar gyvarebia?ara – movityie mearc apireb?ara – isev vicrue mexom vTqvi "ara " unda dagiZaxo – meTqiratom gadamekide ?Sen gadakideba arc ici , albaT sayvarelo, ra aris – iseTi tembriT miTxra , cota davibeni..Sen ? – vikiTxe mera me ? me zustad vici eg rasac niSnavs.- ara , eg ki ara, Sen ar gyvarebia ?ki – miTxra orazrovnad manra erqva?natalia.mere ? – davinteresdi memokvda – miTxra mSvidi saxiT da ucbad saxe Seecvala..me salaTis furceli gadamcda da xveleba amitydavaime, ra saSinelebaa – SevSfoTdi meaba ! – miTxra dananebiTriTi?guli gauskda.ratom?aravin ar icis – mxrebi aiCeCa ketebianma da moxito momiWaxuna, - xsovna iyos!me Zalian davibeni da mec bolomde davlie..vwuxvar.. – rogorc iqna vTqvi mearaferia.. kai xnis win iyo.. dRemde mivdivar saflavze da holadiuri yvavilebi mimaqvs..ratom, uyvarda? – Semecoda meZalian – Tqva ketebianma da Tvalze cremli moadga.. cremli mec momeria..imis mere sul veZeb da sul menatreba..warmomidgenia – cremlnarevi xmiT warmovTqvi meorive gavCumdiT..ketebianma kidev erTi Wiqa moiyuda da cremlebi moiwminda…rom vsvam, iseTi gulCvili vxvdebi, ….. – miTxra man da ucbad iseTi isteriuli sicili autyda, rom SemeSinda…- daijere xom? – Zlivs gasagonad Tqva man..es ukve kulminacia iyo…..autaneli xar raaa!!!!!!!daijere xo? – kiborCxalasaviT gawiTlda ketebianimsaxiobi xar , ra... ra speqtakli dadgi ? – gavbrazdi meau, ai, Zalian sayvareli xar , roca brazdebi..ar xar normaluri.. – ar vwynardebodi memadlobT – mSvidad miiRo ketebianmaarafris..rogor gatire ? – miTxra siciliT manZalian "davigruze" – gavibute meara , ra, Zalian magari var... – Tqva Tavisi TaviT kmayofilmaaseTi Tavmdablobac ar SeiZleba – gamecina mexo, Cemze Tavmdabali ukve sigiJea..Sen marTla afren..Sen kidev bati xar! yvelaferi rogor gjera.. ?ra vici, itire da gadamrie.. – gavimarTle Tavixom magari biWi var, Tqvi! – mkiTxa ketebianma da Tvalebi aucimcimdaZalian magari..kai, maSin "magar biWebs" gaumarjos!Zalian Tavmdabali xar – Tqo, xom geubnebodi... gagimarjos!desertad ra ginda?araferi..ketebianma ukmayofilebis niSnad Tavi gadaaqnia..ese ar gamova... maSin aRarafers aRar SegekiTxebi da pirdapir SevukveTav.kai, maSin xili.ai, ase ra.. ras ipranWebi... ? – gamiRima man – xili giyvars?Wkua meketeba!mecme ufro..ara me ! – ar damiTmo ketebianmame ise miyvars, rom SemiZlia mTeli dRe vWamo..me kide erT saRamos 5 kilo bali maqvs naWami.erTiT noli, egrec ar miyvars xili..kidev kargi, raRac damiTme.. – gamecina me...restoranSi "areta franklinis" xma gaisma..vgiJdebi musikaze.. – gavugRime memec..me ufro msubuqi musika miyvars , melodiuri da riTmuli..me kide, xmauriani da monotonuri..me kide, civi yava miyvars nayiniT – vTqvi meme ormagi viski da "marlboro laiTi"me "kenti 4 nomeri" da "ananasis Seiki"me "dolCe gabanas" tansacmeli da Savgvremani qalebi.mec ver vitan Ria ferebis biWebs..kidev miyvars lamazi Tma da garujuli sxeuli..isev gamecina..me ver vitan "tkbil" biWebseg ra aris?ai, Zalian gadapranWuli biWebi rom arian..ketebians saxe moeRrica .. da SeSfoTebulma mkiTxa:me egeTi xom ar var?ara, Sen ara – davamSvide me..me kide ver vitan , qali saqciels rom kargavs..me kaci..orive gagvecinada ver vitan cariel qalebs..mec..Zalian lamazic rom iyos, mainc ar viqnebi masTan Tu Steria..me kide, ver vitan rodesac adamiani boroti da xarbia..da fulis xarjva ar uyvars – gaamZafra ketebianmaxoo.. da rodesac qalTan urTierToba ar icis... – daveTanxme meZalian sayvareli xar – miTxra ketebianma..madlobT..da Zalian lamazi xar..- didi madloba – davimorcxve me.. davlioT kidev ? – mkiTxa mansaerTod romeli saaTia? – vikiTxe meoTxia zustad….ra dro gasula.. – wavustvine xmadabla..saxlSi xom ar geCqareba? – gamiRima manaraaa.. – gavipranWe memigacileb saxlamde taqsiT ..mgoni, gagiWirdeba ..ratom ? – gaukvirda ketebiansimitom rom taqsebi liftebiT ar dadian..Sen egre ggonia? – mkiTxa man da mTvrali mzera mesroladiax, darwmunebuli var , mgoni meti aRar unda davlioT..sasmlis bralia ?!namdvilad..liftis taqsebi "moxitos" bralia – gavuRime meara, sanam mfrinav gveleSapebze ar daviwyebs saubars, iqamde vsvamT..!sufras gadavxede da Sevecade cifri damesaxelebina, rac SeiZleba angariSad mosuliyo :angariSi mova milioni lari – Semecoda ketebianis biujeti.imdeni fuli maqvs, erTi kvira rom vsvaT aq me da Sen, ver davxarjav – gamiRima man.kai – mxrebi aviCeCe me.ra yuradrebiani xar.. – gaecina masmadlobT..ara, arafris…….. exla modi Sen gagimarjos..me gaviRime- imitom gagimarjos, rom, Zalian kargi gogo xar.. marTalia, odnav bati xar, magram arauSavs, jer mxolod 32 wlis xar, cota gaizrdebi da egaa..suleli xar ra.. – gamecina da alublis wveni movsvi.didi madloba – gamiRima man – aq erTi Zalian magari koqteilia daisic unda dagalevino..rame dagiSave ? – vikiTxe sacodavad - egec rom davlio, waviqcevi, icode.. – vigrZeni rogor amoqmedda alkoholi Cems organizmSi..arauSavs, agayeneb da wagiReb – damamSvida ketebianma – sanam ise daTvrebi, rom goni dagekargeba, romel sarTulze da romel nomerSi xar , miTxari , barem mSvidad rom viyo.me 4 sarTuli, nomeri 777kai, .. gasaRebi sad gaqvs?ra iyo, CemTan darCenasac xom ar apireb?ara, mTvral qalebs ar vendobi – miTxra man seriozuli saxiTme alublis wveni gadamcda..ra Tavxedi xar! – ver davmale aRSfoTebavici... cota rom ar iTavxedo, araferi ar gamova.. – miTxra RimiliTsaocari azrovneba gaqvs – vuTxari siciliTmogwons?gavgiJdi ..mixaria rom gagiJeb – gamiRima ketebianmasul ketebiT ratom dadixar ?Fdasasveneblad var da "oficiozisgan" visveneb..aaaa. xooo..ratom?ise, prosta mainteresebda ..Sen rom ar ipranWebode, ufro kargi gogo iqnebodi.kai, Tmebs aRar davivarcxni, maSin..ketebiani mokvda siciliTvgiJdebi gawewil qalebze – miTxra aRfrTovanebiT manmogwons? – vikiTxe me da elviseburi siswrafiT daviSale Tma da xeliT magrad gaviCeCe..ketebians saxeze gaoceba Seetyo , magram ar SeimCnia..oficiantis gaSterebuli saxe davinaxe sadRac Sors da gamecina..au, Sen Cemze giJi yofilxar .. – miTxra ketebianma aRtacebiT.ar meubnebodi , momwonso ? – vikiTxe mSvidad, - xoda miyure..Zalian magrad gamoiyurebi.. modi, suraTs gadagiReb..restoranSi fotoebis gadaReba, ra ubedurebaa – Sevicxade mekai, ra, aravin araa,.. ra gWirs..ketebiani adga, oficiants dauZaxa, telefoni miawoda , mere movida CemTan, gverdze momijda, Camexuta da moemzada fotos gadaRebad ... oficiantis saxis gamometyvelebiT mivxvdi, mTlad normalurad ar gamoviyurebodiT..sunamo esxa Zalian aromatuli da grili..ar vici sasmelis brali iyo, Tu ra moxda, Zalian mindoda, rom es momenti didxans gagrZelebuliyo..Zalian xom ar Segaviwrove ? – mkiTxa ketebianma mSvidad..ara.. – vTqvi daufiqreblad..ketebiani adga da gamiRima...oficiants madloba gadauxada da Tavis adgilze dajda..fotos gadaRebis momentma, raRac uxerxuli siCume Camoagdo..mec gavCumdi da isic..man sigarets moukida .. da Semomxeda..qali yovelTvis grZnobs mzeris Sinaarss..arasdros vcdebi..es iyo is, racme vigrZenida is mixvda, ..rom me vigrZeni, israc man igrZno…..gancda Zalian bevrismTqmeli iyo…..koqteili movsvi….. da TvalebSi Sevxede..- raze fiqrob? – mkiTxa ketebianma da ucnaurad gaeRimavfiqrob, kidev xom ar dagvelia.. – zustad iseTi RimiliTve vupasuxe memagaze ar fiqrob , magram arauSavs – Tvali Camikra ketebianma da 200 grami viski SeukveTa – xom ar daiRale?cota – moridebiT vTqvi me - ici ra minda?ra ginda? – dainteresda ketebianiai, limnisferi sarafani rom mecvas , 3-4 milioni mqondes CemodanSi daerTi gzis bileTs vyidulobde nicamde..safrangeTi, to?vgiJdebi ise minda ..magas italia - milani ar girCevia?ara nica! ai, iq minda , marto mand davisveneb , ase mgonia...ketebians gaecina..ara, marTla Zalian magaria nica,namyofi xar?ki, bevrjerau, rogoria?ai, Zalian magaria.. saerTod sxva kontinentia.. sxva planetaa...Sen rom Caxvide, gadairevi iseTia...ici, rogor minda... ? ar ici.. lamis santa-klauss mivwero, rom nicas bileTi maCuqos...sawyali santa-klausi – gaecina ketebians..xoo.. magram ise minda, mapatiebs... : )kargi, maSin ar davindoT santa-klausi, araferi uSavs. - amyva ketebianiorives gagvecina...mgoni Zalian davTveri – aRvniSne meara, geCveneba.. araferi getyoba – iuara ketebianma…Tendeba.. - fanjrebze momdgar silurjes Sevxede mear minda, rom gaTendes... – Tqva ketebianma......verc me ver vitan dRes.. – vaRiare meRames sul sxva M" muRami " aqvsmec egre mgonia...Rame yvelaferi "mosula" – miTxra man isev ucnaurad da Tvali-TvalSi gamiyara..am sityvebze gamecina da Tvali avaride..mgoni ise droa, yava davlioT da visauzmoT , ara? Tendeba.. romeli yava ginda?"amerikano"!vgiJdebi "amerikanoze"mec..me ufro..kai, Sen ufro – damiTmo ketebianma...xom xedav , nel-nela, aRarc mewinaaRmdegebi..azri aRar aqvs da.. – Tavi gaimarTla ketebianma...xval midixar, xo? – vikiTxe ucnauri mowyenilobiTukve dRes – ketebianma saaTs daxeda da Semomxeda….. samarisebulma siCumem yurebi damiguba….. – ginda rom davrCe, xo ? – Cemi azrebi waikiTxa ketebianma.me gavCumdi , ise, rom misTvis ar Semixedavs.meec – gaagrZela man – magram…..magram ar gamova, - davasrule misi azri ..ici ramdenia xania, ase aravisTan yofna ar mdomebia? Senc xom xvdebi..….. me isev gaviRime…plaJze dawyebuli romanebi didxans ar grZeldebao, amboben..ityuebian – miTxra mSvidad ketebianma..me gamecina..Sen egre ggonia? – vkiTxe gamomcdeladSen yvelafris gjera, rasac amboben? – kiTxvaze kiTxviT mipasuxa man da Rrma nafazi daartya..ara.. – vTqvi meaba, ra gafiqrebs?araferi...kamera rom mqonoda, dRevandel dRes gadaviRebdi da samsaxsovrod davitovebdi...erT egzemplars mec xom Camiwerdi? - vkiTxe RimiliT..aucileblad…..moiwyine ?ara, meZineba.. – isev vicrue meda ar gaZineb, xo?rom ar mindodes, arc davrCebodi aq dilamde – vTqvi mevici..orive gavCumdiT…..8 saaTia – vTqvi xmadabla12-ze mivdivar..4 saaTic...erTi, ori, sami, oTxi..me gamecina..Tavi mtkiva..imitom, rom fxizldebi.. Segabruno ? – mkiTxa siciliTgagiJdi? , Zlivs gonze movdivar..ginda roo?gonze mosvla..? araa.. – gameRima mearc me..orives gagvecina.. marTla ar minda wasvla.. – miTxra ketebianma – daleva rom momindes, Sennair kompanions veravis vnaxav ..Cemi msgavsi, mxolod me var.. …namdvilad – dameTanxma ketebianirestorani gamococxlda..xalxma moZraoba daiwyo..ai, amitom ar mindoda gaTeneba.. simSvide ar sjobda am ria-rias ?Zalian guli mwydeba, rom gaTenda.. – vTqvi sinanuliTCasabargebeli var..mogexmaro ? - vikiTxe siciliT..ara, iyos,, meTviTon.. ...  "... vzivar da vxvdebi, rom rac dro gadis, miT ufro mizidavs..is arafers imCnevs, magram zustad vici, rom Cems dReSia .. TvalebSi veRar miyurebs….ar vici, rogor davemSvidobo..... an ra vTqva ..ketebiani Tvals ar maSorebs..me ki ise ar minda misi wasvla, rom sakuTari Tavis moTokva miWirs..ar vici ra memarTeba,albaT, yvelaferi "moxitosa" da "viskis" bralia..,neta ras fiqrobs is ?..."ketebianma Cemi azrebi waikiTxaici, mgonia, rom Zalian didi xania gicnob…..me gaviRime..da ar minda, rom mivdiode.. da Sen rCebode.. albaT cota alkoholis bralia, amdeni rom gamabedina..me isev Cumad var ..imas geubnebi, rom saerTod aseTi gulRiac ar var …..….ubralod ise ucnaurad daviwyeT.. da iseTi emocia maqvs.. ar vici.. .. ra memarTeba..Zalian magari Rame iyo, bevri vicine ..mec – gamiRima ketebianma...kai , wavedi, Senc Casabargebel xar.. – vTqvi moulodneladxo – miTxra ketebianma orazrovnad..arc erTi ar vinZreviT adgilidan...sulelebiviT vuRimiT erTmaneTs..mere ketebiani adga, meore kolofi sigareti gaxsna da barTan mividaTanxis gadasaxdelad...me wamovdeqi, Tavbru damexva da isev davjeqi..mere isev nela avdeqi da Sevecade wonasworoba SemenarCunebina.. ."amdeni cxovrebaSi ar damilevia, axlac mTvrali var..."ketebiani gamobrunda da gamiRima..gaiTiSe, xo?xo – vTqvi da sacodavi saxe miviRe,,morCa, geSvebi.. migacileb nomramde da daiZineb.. – damamSvida man..mindoda meTqva : "ar minda arsad wasvla, SenTan davrCebi didi siamovnebiT meTqi" magram mxolod gavuRime...lifti...raze fiqrob?- davinteresdi me, rodesac ketebianis saxeze Rimili davinaxe..yvelaze Zalian minda, rom exla aq SenTan erTad gaviWedo da erTi 2saaTi veravin ver gamogviyvanos...iseTi xarxari agvityda, kinaRam gavigudeT..4 sarTulze gamovediT,erTmaneTs vaskdebodiT sicilisgan..,777 - e oTaxTan gavCerdiT…..Zalian sasiamovno iyo TqvenTan saRamos gatareba, - miTxra ketebianma RimiliT ..saRamo ara, Ramis gatareba – vTqvi daufiqreblad da mere mivxvdi, rac wamovroSe..isev gavlurjdiT sicilisgan..viRacam rom gisminos warmomidgenia, ras ifiqrebs...aRar SemiZlia cudad var.. – Zlivs amovisunTqe me..neta vrCebode..neta..sul SenTan viqnebodi..mec...Zalian gaverTe SenTanmec...gamixarda, rom gagicani..mec..da rom ar wavide, ukve marTla damagviandeba.. – miTxra man da mxrebze Camoyrili Tma gadamiwia.. me sunTqva Semekra..vici.. – Zlivs gasagonad vTqvi me..kargi, maSin..kargi..imedia, odesme Segxvdebi..imedia.. – Tvalebi amemRvra, magram ar SevimCnie…..Cagexutebi wasvlis win, SeiZleba?ulaparakod mivuaxovdi da mTeli sxeuliT Cavexute..ratomRac tirili mominda..ketebiani odnav wamoiwia da safeTqelTan makoca..mere Tvalis kuTxeSi makoca da gverdze gadga..... gamaJriala ..es aRar iyo Cveulebrivi mzera..geSinia, rom ar Segiyvarde xo? – vTqvi xmadablamgoni, SiSs ukve aRaranairi azri aRar aqvs – mipasuxa RimiliT...fotos rogor momawvdi..? – davibeni me – rame koordinati ar ginda Cemi?gipovni ramenairad.. ar gamiWirdeba, - miTxra ketebianma eSmakuri RimiliT da lifti gamoiZaxa..guli metkina..gaviRime da Tvali gavuswore..ketebiani liftSi Sevida da Semomxeda...imedia, sizmarSic me mnaxav – Tvali Camikra RimiliT....imedia – xmadabla vTqvi mec ..lifti daiketa…..me nomerSi Sevedi..Tvalebi mexuWeboda uZilobisgan..tansacmliani Cavweqi loginSi ...asi aTasi.. da samasi aTasi fiqri momawva..Cems irgvliv yvelaferi datrialda.."rom gavigo, rom maniakia..an banditi, viRac..mkvleli…..TaRliTi..an yvelaze uaresi – colSviliani !!!!SeiZleba, dardma gadamiyolos..saxeli mainc mekiTxa...an Cemi mainc meTqva..an mas mainc ekiTxa.."isev Tavbru mexveoda.."ra sigiJe Rame iyo.. RmerTo"..sizmarSi suleli guga vnaxe.. ra SuaSi iyo, ar vici... : )oRond, sizmris Sinaarsi aRar maxsovs..saRamos 7saaTze gameRviZa...Tavi miskdeboda..Zlivs avdeqi loginidan ...Cavicvi da restoranSi Casvla davapire….. karebSi werili damxvda..'gavxseni da …skamze Camovjeqi rom ar wavqceuliyavi..konvertSi ori bileTi ido.. :" safrangeTi, nica "sunTqva Semekra...da Tavbru damexva..bileTebidan patara werili gadmovarda.." radgan am werils kiTxulob , albaT ukve gaiRviZe…..imedia, kargad geZina…..me Tvali ar momixuWavs.. saSinlad vifrine, sul megona, TviTmfrinavi Camovardeboda.. : )Ddidi madloba guSindeli RamisTvis , Zalian kargi dro gavatare.. patara saCuqari gagikeTe, mgoni, gagixardeba..da imedia, ar gamibrazdebi, -Seni marto nicaSi gaSveba Zalian gamiWirda, amitomori bileTi giyide,ra ici, ra xdeba :)... limnisferi vnaxe, magram mgoni saRamos kaba ufroa , vidre sarafani, imedia , mogewoneba..qvemoT dagitove, administraciaSi.. : )rac Seexeba 3-4 milions, cota dro mqonda da gamiWirda fulis CemodnebSi Calageba, magram egec iqneba.. : )...... gitoveb Cvens fotos..mrcxvenia, iseTi mTvrali var,mapatie, gTxov : )magram Sen iseTi lamazi xar,, Cemi simTvrale maviwydeba.. :)minda giTxra, rom ukve Zalian menatrebi daguSin..nomerTanrom migacile ,Zlivs Sevikave Tavi, rom ar mekocna.. :)es ise ,mainc,rom icode ..exla wavedi, mZRoli melodeba ukve naxevari saaTia…..mand ar var, magram icode, rom sul, sul, sul Senze vfiqrob..da minda giTxra, rom imaze bevrad lamazi aRmoCndi,vidre qorwilidan maxsovda.. :) :)gkocni bevrs,Zimka "gruzinski" : )me zgvartan ar var, me var tviton sazgvrebi. sazgvrebs garet da sazgvrebs shinac moviazrebi

 
0 Hype
 

Comments

Login to post a comment

 
 
  • Latest Updated Popular Blogs